Moving you forward
0174 350 350Contact

Je vertrouwde partner in de ICT

Disclaimer

Heldere overzichtelijke afspraken zonder verrassingen

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van Venéco (hierna ‘de Website’) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Venéco niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

Venéco is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker of gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Venéco. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, zoals tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Venéco of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Venéco mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Koppeling naar websites en derden

Venéco draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Venéco aanvaardt daarin geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande toestemming van Venéco is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Venéco verstrekte gegevens worden als vertrouwelijke informatie beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Venéco aan derden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, net als geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Gegevensbescherming - cookies

Venéco kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Met deze cookies kan Venéco anonieme informatie verkrijgen over het bezoek van de website van Venéco. Venéco gebruikt deze informatie voornamelijk om de website zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. Venéco gebruikt cookies nooit om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Cookies kunnen tevens gehanteerd worden om het gebruik van de websites voor u efficiënter en gemakkelijker te laten verlopen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties.

Wijzingen van deze voorwaarden

Venéco behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn direct van kracht na het plaatsen ervan op de Website.